:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ อุลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกรกฏ วิญญาเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางนงนุช นันตาวรรณ์
นักผู้ช่วยวิชาการสาธารณสุข
งานธุรการ
นายณฐพล ตันสุภายน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ