:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

หัวหน้าส่วนราชการ
สิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
โทร 065-9542883
นายสันติ มูลใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 093-1401349
นางจิราวรรณ เครือคำปิว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 063-5760427
นายอรุณ อุลัย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร 086-9274647
นายพิศาล ดวงดึง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร 089-5549504
นางอนงลักษ์ อุทธา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โ?ร 0897119189